Tällä lomakkeella rekisteröity voi   

  • tarkistaa henkilötietonsa seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilörekistereistä
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa suostumuksensa, niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista (poikkeukset 17 artikla, 3)

Tietopyynnön esittäjän tiedot

Henkilötunnus

     

Sukunimi (myös entinen sukunimi)

     

Etunimet (myös entinen etunimi)

     

Osoite, postinumero ja -toimipaikka

     

 Pyydän lähettämään tiedot postiosoitteeseen

Puhelinnumero päivisin

     

Sähköpostiosoite

     

Tarkastuspyyntö

Haluan tietää, mitä minua koskevia tietoja on Suomen ev-lut kirkon jäsentietojärjestelmässä.

Seurakuntien jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä seurakuntien toimintaa ja hallintoa varten sekä erikseen säädettyjen viranomaistehtävien hoitamiseksi. Tietojen käsittelyä säätelevät henkilötietolaki, laki uskontokuntien jäsenrekisteristä, kirkkolaki, kirkkojärjestys, avioliittolaki ja väestötietolaki. Seurakuntien toiminnassa ja hallinnossa tietoja käytetään mm. seurakuntavaalien vaaliluettelon valmistamiseen, jäsenille lähetettäviin postituksiin sekä tilastojen pohja-aineistona. Seurakuntien jäsenistä ylläpidettävät tiedot: nimet, henkilötunnus, osoite ja kotikunta, paikallinen rekisteriviranomainen, perhesuhdetiedot, kansalaisuustiedot, edunvalvontaa ja toimikelpoisuuden rajoitusta koskevat tiedot, äidinkieli, tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset, seurakuntaan liittyminen ja eroaminen, kirkolliset toimitukset, kuolinaika.

Haluan tarkastaa tietoni Oulaisten seurakunnan henkilörekistereistä  

ajanjaksolta                  

 

Lisätiedot

Täsmennä pyyntösi, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti

Lisätietoja

 Olen osallistunut leirille, milloin ja missä      

 Olen tai olen ollut vapaaehtoistyössä, millaisessa       

 Olen osallistunut muuhun seurakunnan toimintaan (esim. kerhot, kuorot, piirit), mihin:      

 Olen käynyt asiakasvastaanotolla, perheasiat / diakonia / muu:       

 Olen varannut kasteen / vihkimisen / hautaan siunaamisen / muun tilaisuuden, minkä:      

 Olen yhteyshenkilönä haudanhoitosopimuksessa 

 Olen hakenut työpaikkaa Oulun seurakuntayhtymästä   

 Olen tai olen ollut palvelussuhteessa Oulun seurakuntayhtymään   

 Olen Oulun seurakuntayhtymän vuokralainen 

 Olen tai olen ollut Oulun seurakuntayhtymän luottamushenkilö / ehdolla seurakuntavaaleissa 

Muita lisätietoja, esim. seurakunta:      

Muiden oikeuksien käyttäminen (muu kuin tarkastusoikeutta koskeva pyyntö)

Tietojen oikaiseminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 16 artikla)

 Pyydän oikaisemaan virheelliset henkilötietoni (mikä tieto, millä tavalla oikaistava, mihin perustuen)

     

Tietojen poistaminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 17 artikla)

 Pyydän poistamaan henkilötietoni (mikä tieto, mistä poistettava, mihin perustuen)

     

Käsittelyn rajoittaminen  (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 18 artikla)

 Pyydän rajoittamaan henkilötietojeni käsittelyä (mikä tieto, miten rajoitettava, mihin perustuen)

     

Muu rekisteröidyn oikeus

 Käsittelyn vastustaminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 21 artikla)

     

 Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 20 artikla)

     

 Suostumuksen peruuttaminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679, 7 artikla)

          

Pyynnön paikka, aika ja allekirjoitus

Päiväys (paikka ja aika)

Allekirjoitus ja nimenselvennys (oikeuden käyttäjä)

Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi

Tarkastusoikeuteen liittyvän päätöksen voi saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Yhteystiedot:             

Postiosoite            Käyntiosoite         Vaihde                    Sähköposti ja kotisivut

PL 800                     Ratapihantie 9      029 566 6700        tietosuoja@om.fi

00521                     Helsinki 6. kerros http://www.tietosuoja.fi

       

Käsittelymerkintöjä

Pyynnön vastaanottaminen

Henkilötietojen tarkastuspyyntö vastaanotettu

     /      20     

Allekirjoitus ja nimenselvennys (vastaanottaja)

Tietojen hakeminen rekisteristä

Henkilöstä ei ole rekistereissä tietoja

Henkilöstä on rekistereissä tietoja

Tulosteen sivujen lukumäärä:      

Tietojen hakija/hakijat

Tarkastuspäivämäärä

Tietojen antaminen tarkastettavaksi/

toimenpiteet pyynnön johdosta

Tiedot annettu kirjallisena asiakkaan postiosoitteeseen. Lähetyksen päiväys:      

 Tiedot annettu henkilölle itselleen paikan päällä, henkilöllisyys todistettu

 

Tarkastusoikeus evätty tai muu tietopyyntö ei johda toimenpiteisiin, peruste:       

Muun tietopyynnön kuin tarkastusoikeuden johdosta tehdyt toimenpiteet, mitkä (esim. tiedon oikaisu):

         

Tarkastusoikeuden käytöstä on peritty korvaus, koska edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin vuosi. 

Korvauksen euromäärä:                                                                   Edellinen tarkastuspvm:

Päiväys                                                                Allekirjoitus